INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Exodus Brand informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Exodus Brand Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zaboreczne 13 (01–472 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000727223, posiadającą numer NIP 5223121677, REGON 36996415000000, kapitał zakładowy 5.000 zł, w imieniu której działa: Agnieszka Frysiak – Prezes Zarządu oraz Michał Sosnowski – V-ce Prezes Zarządu.

II. Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Exodus Brand przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Exodus Brand w następujących celach:

  1. wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Exodus Brand (podstawą prawna przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
  4. w celu realizacji umów z osobami prawnymi, które są zainteresowane współpracą z Exodus Brand
  5. W celu kontaktu z osobami, które pozostawiają swoje dane drogą mailową.

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Exodus Brand oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

  1. podmiotom i organom, którym Exodus Brand jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Exodus Brand i na podstawie zawartej z Kancelarią umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Exodus Brand, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Exodus Brand w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie usługi lub umowy, w tym uniemożliwić wykonanie obowiązków prawnych w tym dot. kwestii finansowych oraz podatkowych.